Блог : Баяхметов Еркебулан Еркешевич

Задать вопрос

20.04.2016
Мусина Гульнар Ниетовна (Gulnar-abdrahmanova@mail.ru)
Добрый день Ануар Каиргельдыевич, хотелось бы узнать на каком оснований наши квартиры все еще отапливаются, на улице жара и во всех городах Казахстана отключают тепло, нам же приходится из за жары настежь открытыми держать окна и балконы, и почему люди должны платить за тепло в катором в данный момент не нуждаются.

ЖТ-ЭЛ-31

04.05.2016 ж.

 

Сіздің 2016 жылдың 21.04. Степногорск қ. әкімінің сайтына жылытуды ажырату мәселесі бойынша келіп түскен электрондық өтінішіңізге хабарлаймыз, Степногорск қаласы әкімдігінің қаулысына сәйкес 2015-2016 жж. жылу беру маусымының аяқталу күні 2016 жылғы 21 сәуір.

 

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңына сәйкес, осы жауаппен келіспеген жағдайда, Сіз оны жоғары тұрған органдарында немесе сотта шағымдану құқығыңыз бар.


На ваше электронное обращение от 21.04.2016 года, поступившее на сайт акима г.Степногорск, по вопросу отключения отопления, сообщаем, что согласно постановления акимата города Степногорска дата окончания отопительного сезона 2015-2016 гг. 21 апреля 2016 года.

Согласно Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года, в случае несогласия с данным ответом Вы вправе обжаловать его в вышестоящих органах или в суде.


19.04.2016
Омирбек Аманкелди (amankeldi.omirbek.91@mail.ru)
Здравствуйте Уважаемый Ануар Каиргельдиевич! Я Омирбек Аманкелди являюсь ветеринарным врачом села Кырык кудык. Очень рад что работаю здесь, работа мне нравиться, в помощью Вашего акимата и политики нашего президента Назарбаева Н.А, получчил кедит на жилье и приобрел дом в селе где и живу с семьей. Зарплата стабильная, так же учусь заочно в Костанайском сельскохозяйственном университете им.А.Байтурсынова. За это огромное Вам и нашему правительству спасибо. Но в мей работе возникают некоторые трудности связанные с начальством, а именно глава ГКП на ПХВ "Степногорск Ветсервис" Жапаров Дюйсенбай Лухманулы. В Том что он отбирает у меня машину, не отпускает на сессию, не выделяет талоны на топливо, ведет аморальный образ жизни, находиться вне трезвым состоянии на рабочем месте, но доказать я не смогу, так же ставить мне палки в колеса так сказать, а своим родственникам всегда помогает и все дает. В 2015 году мы с коллективом написали письмо с обращением Жахину Д, но каких либо действий не было с его стороны. Почти весь наш коллектив страдает от нашего начальника. Все это не могу написать. Я был записан на Ваш прием но меня под всякими предлогами не пропускают к Вам. Прошу Вас помочь в решении этого вопроса, или отправьте нам официальное сообщение с ответам о его действиях правомерные ли они или нет. Заранее благодарю Вас за помощь. Если этот вопрос не в вашей компетенции я буду вынужден писать письмо в вышестоящие нтсанции, а именно в область, и возможно в министерство сельского хозяйства РК. Но я надеюсь что Вы это решите. Мой телефон: 87711645653.

ЖТ-ЭЛ-30

03.05.2016 ж.

 

Сіздің 2016 жылғы 19 сәуірдегі Степногорск қаласы әкімінің сайтына жазған «Степногорск-Ветсервис» ШЖҚ МКК басшысының м.а. келіспеушілік  мәселесі жөнінде өтінішіңізге келесіні хабарлаймыз: 2016 жылы 27 сәуірде «Степногорск қаласының ауыл шаруашылығы және ветеринария» ММ басшысы Д.Т.Жахиннің төрағалығымен «Степногорск-Ветсервис» ШЖҚ МКК ұжымының жалпы жиналысы өткізілді; Сіз жиналысқа қатысудан бас тартты.

Сіздің жолдамада баяндалған келесі проблемалық мәселелер қарастырылды:

1)    Қызметтік автокөлікті алу;

2)    Оқу сессиясын өту үшін демалысты бермеу;

3)    Қызметтік автокөлік үшін жанармайға талонды беруге бас тарту;

4)    Жұмыс орнында мастық күйде болу.

Жиналысты өткізу барысында Степногорск қаласы әкімдігінің жанындағы «Степногорск-Ветсервис» ШЖҚ МКК басшысының м.а. Д.Л. Жапаров тындалды

1) тармақ бойынша – қызметтік  автокөлікке материалдық жауапты тұлға бола тұрып А.Омирбек жағынан салғырт қарау себебі бойынша алынды, қызметтік автокөлік ұқыпты ұстау жүргізілмеген, оны сынуға әкеліп соқты. Куәгерлермен расталды (Нажаров Б., Ю.Вдовин).

2) тармақ бойынша – осы  бекінуді теріске шығарды, Сіздің сессияны өту үшін оған демалысты беру туралы бұрыштама қойылған өтінішін дәлелге әкелді. Сонымен қатар, Сіз басшылықты ескертпей, оқуға кетіп қалдыңыз және келген кезде ғана оқуда болғаны туралы анықтаманы әкелдіңіз. Сіз ешкімді өзінің кетуі туралы хабардар етпегендіктен, осы мерзімге жоспарланған ветеринарлық іс-шаралар орындалмады, және соңында  Д.Л. Жапаровпен іс-шараларды өткізу үшін Заводской к., вет.пунктісінің меңгерушісі, Қарабұлақ ауылының вет.пунктісінің меңгерушісі және Бөгенбай ауылының ветеринарлық фельдшері құрамында бригада құрастырылды  (көрсетілген тұлғаларрастайды).

3) тармақ бойынша – осы  бекінуді теріске шығарды, жанармайды  беру арнайы журналда белгіленген.

 

4) тармақ бойынша – ұжымды сұрастыру жүргізілді, осы бекіну расталған жоқ.

 

 «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қантардағы Заңына сәйкес, осы жауаппен келіспеушілік жағдайында, Сіз оны жоғары тұрған органдарда немесе сотта шағымдануыңызға құқығыныз бар.


На Ваше обращение на сайт акима города Степногорска от 19 апреля    2016 года по вопросу возникновения разногласий с и.о.руководителя ГКП на ПХВ «Степногорск Ветсервис» сообщаем следующее: 27 апреля 2016 года было проведено общее собрание коллектива ГКП на ПХВ «Степногорск Ветсервис» под председательством руководителя ГУ «Отдел сельского хозяйства и ветеринарии города Степногорска» Д.Т.Жахина, на котором Вы отказались присутствовать.

 Были рассмотрены следующие изложенные Вами в обращении проблемные вопросы:

1)    Изъятие служебного автотранспорта;

2)    Непредоставление отпуска для прохождения учебной сессии;

3)    Отказ в выдаче талонов на топливо для служебного автотранспорта;

4)    Нахождение в нетрезвом состоянии на рабочем месте.

В ходе проведения собрания заслушали Жапарова Д.Л., и.о.руководителя ГКП на ПХВ «Степногорск Ветсервис» при акимате города Степногорска, который:

По пункту 1) – объяснил, что служебный автотранспорт был изъят по причине халатного к нему отношения с Вашей стороны, так как, являясь материально ответственным лицом, не осуществляли должного ухода за служебным автотранспортом, что привело к его поломке. Подтверждено свидетелями (Нажаров Б., Вдовин Ю.).

По пункту 2) – отрицал данное утверждение, так как привел в доказательство визированное заявление о предоставлении Вам отпуска для прохождения сессии. Также пояснил о том, что Вы, не предупреждая никого из руководства, уехали на учёбу и лишь по приезду предоставили справку о том, что действительно были на учёбе. Так как Вы никого не поставили в известность о своем отъезде, ветеринарные мероприятия, запланированные на этот период, не выполнялись, и впоследствии Жапаровым Д.Л. была сформирована бригада в составе заведующего вет.пунктом  п.Заводской, заведующего вет.пунктом  с.Карабулак и ветеринарного фельдшера с.Богенбай для проведения мероприятий (указанные лица подтверждают).

По пункту 3) – отрицал данное утверждение, так как выдача топлива зафиксирована и фиксируется в специальном журнале.

По пункту 4) – был проведен опрос коллектива, данное утверждение не  подтвердилось.

 

Согласно Закону Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года, в случае несогласия с данным ответом, Вы вправе обжаловать его в вышестоящих органах или суде.


15.04.2016
Ищукова Ольга Михайловна (Olga.Ishchukova69@mail.ru)
Уважаемый Ануар Каиргельдыевич, обращаются к Вам жители 5 м-на дом 29. Более 10 лет мы обращаем внимание общественности к установленным без соблюдения Санитарно-эпидемиологических требований мусорных контейнеров, принадлежащие 5-30, мусорные контейнеры заполняются бытовыми и пищевыми отходами из находящегося ресторана в 5-30. Мы и КСК неоднократно обращались в хозяйственный отдел господину Чеснокову, но увы, обещания не выполнены. Два года назад подсыпали площадку гравием на этом и остановились. Контейнеры в процессе погрузки постоянно перемещаются по территории, с весны крысы бегают – переносчики инфекционных заболеваний, вороны постоянно подкармливаются, т.к. крышек на контейнерах нет. Расположены контейнеры близко к нашему дому менее 20 м., мы понимаем, что из- за рельефа местности трудно найти место расположения контейнеров, но тогда просто необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические правила : для установки контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 25 м, но не более 100 м., учитывая погодные условия ( ветер) и рельеф местности, необходима защита контейнера крышкой.

ЖТ-ЭЛ-28

05.05.2016 ж.                                                                             

Сіздің 2016 ж. 18.04. Степногорск қаласы әкімінің сайтына 5 шағын ауданы, № 30 үйдің аулада орналасқан қоқыс алаңды қоршауды мәселесі бойынша келіп түскен өтінішіңізге, 2016 жылғы 31 мамырға дейін мерзімінде қатты тұрмыстық қалдықтарды орналастыру жөніндегі алаңды қоршау бойынша жұмыстар «ОУСА Цесна»  кәсіпорынмен жүргізілетін болатында хабарлаймыз.

«Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы  Заңына сәйкес, осы жауаппен келіспеген жағдайда, Сіз оны жоғары тұрған органында немесе сотта шағымдану құқығыңыз бар.   


На Ваше обращение, поступившее на сайт акима г. Степногорска от 18.04.2016 г. по вопросу ограждения мусорной площадки расположеной во дворе 5 микрорайона, № 30 дома сообщаем,   что работы   по  ограждению площадки  по  устройству  твердых бытовых отходов  будут  выполнены предприятием  « ОУСА Цесна»  в  срок до 31 мая 2016 г.

 

Согласно  Закона  Республики  Казахстан  « О  порядке  рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года, в случае несогласия с данным ответом Вы вправе обжаловать его в вышестоящих органах или в суде. 


09.04.2016
Магауина А. (aina80.80@inbox.ru)
Уважаемый Ануар Кайыргельдиевич! Хочу сказать огромное спасибо, за открытие детского казахского сада Нуршуак. Мы жители района его открытие ждали очень долго. Я сама живу в 7 микрорайоне с 1998 г. уже больше десяти лет, район очень хороший, тихий, удобный для детей. С февраля месяца посещаем новый детский сад, дорога которая привод в детский сад зимой было незаметно из за снега, а теперь когда наступила весна, невозможно ходить, по этой дороге ездять машины, машины подъезжающие к детсаду привратили дорогу в болота, нету тротуара для пешеходов, невозможно ходить грязь, глина, камни, детишки и родители каждое утро идут по этой дороге приносять собой прилипший кучя грязи к обуви, Вы бы видели, жалько же ведь, открыли главное торжественно красиво, но проблему связанное с дорогой не решили. Я прошу Вас рассмотреть и решить этот вопрос о возможности накладки (где-то 100 метров) асфальта и наложения тротуара. Это только не моя просьба и просьба от жителей района. Я надееюсь на Ваше содействие на сложишуюся ситуацию.

ЖТ-ЭЛ-27

05.05.2016 ж.

 

 

Сіздің 2016 жылдың 11 сәуірдегі қала әкімінің сайтына «Нұршуақ» балабақшаға жаяужолды мен жүріс бөлігін құру мәселесі бойынша келіп түскен электрондық өтінішіңізге келесіні хабарлаймыз.

Ағымдағы жылы ақшалай қаражатының болмауына байланысты (мемлекеттік бюджеттен бөліген жоқ) асфальт жабынның және жаяужолды құруға мүмкіндігіміз жоқ.

Бюджеттік комиссиясымен бюджетті нақтылау кезінде осы мәселе қаралатын болады.

2016 жылдың мамыр айында «Степногорск Тазалык» ЖШС ұсақ тас себу материалды қоса отырып, автогрейдермен «Нұршуақ» балабақшаға баратын жүріс бөлігінің жайластыру бойынша жұмыстар жоспарланған. 

 

«Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы Заңына сәйкес, осы жауаппен келіспеген жағдайда, Сіз оны жоғары тұрған органында немесе сотта шағымдану құқығыңыз бар.


На Ваше электронное обращение от 11 апреля 2016 года, поступившее на сайт акима города, по вопросу устройства тротуарной дорожки и проезжей части к детскому саду «Нуршуак» сообщаем следующее.

В текущем году, в связи с отсутствием денежных средств (не выделено из государственного бюджета) устройство асфальтного покрытия и тротуара  не представляется возможным.

При уточнении бюджета бюджетной комиссией  данный вопрос будет рассмотрен.

ТОО «Степногорск Тазалык» в мае месяце 2016 года запланированы работы по профилировке проезжей части ведущей к детскому саду «Нуршуак» автогрейдером с добавлением подсыпного материала - дресвы.

 

Согласно Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года, в случае несогласия с данным ответом Вы вправе обжаловать его в вышестоящих органах или в суде.


03.04.2016
Жукенова Наталья Леонидовна (Nataliya_1393@mail.ru)
Здравствуйте! У меня к Вам огромная просьба,помогите нам! Мой брат в реанимации у него сильная пневмония! Еще он инвалид 1-ой группы, с самого рождения не ходит,искривление позвоночника. Врачи данного отделения не помогают ему! Врачи говорят только одно "ВСЕ РАВНО ОН УМРЕТ!" Я считаю это не правильно!Если он инвалид,что он не человек? его не надо лечить? Никого к нему не пускают. он не может переворачиваться с боку на бок даже,кушать сам не может. Все что мы ему передаем у него так и остается. Мама прорвалась к нему со скандалом,он ей жаловался,что у него все болит,что к нему редко подходят и кормят только больничной едой! У него все затекло,его не переворачивают. У него не могут раскрыться легкие. Врачи терапии говорят нужен массаж,а реанимация утверждает одно,что ему ничего не поможет, за неделю как он там находится,ему не лучше...Пожалуйста помогите нам! Помогите повлиять на врачей,что пусть он и инвалид,но его все равно нужно лечить! Пожалуйста,помогите!

ЖТ-ЭЛ-26

13.04.2016 ж.

             

Сіздің СОҚА жан сақтау бөлімінде В.Л. Егоровқа медициналық қызмет көрсету мәселесі бойынша Степногорск қаласы әкімінің сайтына түскен өтінішіңіз Степногорск қаласының әкімдігімен және «Степногорск орталық қалалық ауруханасы» ШЖҚ МКҚ  қарастырылды.

СОҚА әкімшілігімен Сіздің өтінішіңізді қарастыру барысында:

- стационарлық ем қабылдаушы В.Л.Егоровтың медициналық картасына ағымдық сараптама жүргізілді;

- 08.04.2016 ж. азаматтардың шағымдарымен өтініштерін қарастыру бойынша комиссия отырысы өткізілді.

Қарастыру қорытындысы бойынша анықталғаны:

- анестезиолог-реаниматолог дәрігер Р.Ю. Галиевтің  ауру бойынша және емдеу-диагностикалық шараларды жүргізу бойынша аурудың туыстарына ақпаратты дұрыс бермеу жағдайлары орын алған.

- емделушінің зертханалық және рентгенологиялық зерттеу деректері, объективті деректер динамикасы жақсы. Денсаулығы жақсарды. 05.04.2016 ж. емделуші ары-қарай емделу үшін анестезиология реанимация интенсивтік терапия бөлімінен терапевтік бөлімге ауыстырылды, алдағы уақытта емделуші стационарлық емнен амбулаториялық емге шығарылады.

- 29.03.2016 ж. 05.04.2016 ж. аралығында емделушіге жан сақтау медбикелерімен тәулік бойы бақылау мен күтім көрсетілді. Емделушінің  тамақтануы жан сақтау бөлімінде аурухана тамақтарымен (емдік тағам) жүргізілді.

- телефон бойынша емделуші туралы ақпарат бермегендері негізделген, алдағы уақытты туыстарымен кездескенде ақпарат толық көлемде берілді.

Комиссия шешіміне сәйкес анестезиолог-реаниматолог дәрігер Р.Ю. Галиевке  емделуші туралы ақпарттың дұрыс берілмегендігі туралы көрсетілді және емделушінің туыстарынан этика мен деонтолияның бұзылғандығы үшін кешірім сұралды.

Қазақстан Республикасының 2007 жылдың 12 қаңтардағы «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарастыру тәртібі туралы» Заңына сәйкес, егер Сіз берілген жауаппен келіспейтін болсаныз оны жоғарғы органдарға немесе сотқа жіберуіңізге болады.


Ваше обращение, поступившее на сайт акима города Степногорска по вопросу оказания медицинских услуг в отделении  реанимации СЦГБ Егорову В.Л., рассмотрено акиматом города Степногорска и ГКП на ПХВ «Степногорская центральная городская больница».

 В ходе рассмотрения администрацией СЦГБ Вашего обращения:

 - проведена текущая экспертиза медицинской карты стационарного больного  Егорова В.Л.;

           - 08.04.2016 г. проведено заседание комиссии по рассмотрению жалоб и обращений граждан.

          По результатам рассмотрения установлено:

 - имело место некорректное предоставление информации родственникам пациента по проводимым лечебно-диагностическим мероприятиям и возможному прогнозу заболевания врачом анестезиологом-реаниматологом Галиевым Р.Ю.

 - у пациента отмечается положительная динамика объективных данных,  данных лабораторного и рентгенологического исследования. Самочувствие улучшилось. 05.04.2016 г. пациент переведен из отделения анестезиологии реанимации интенсивной терапии в терапевтическое отделение для дальнейшего лечения, а в дальнейшем будет выписан из стационара на амбулаторное долечивание.

- за период с 29.03.16 г. по 05.04.2016 г. медперсоналом реанимации осуществлялось круглосуточное наблюдение и уход за пациентом. Питание пациента в отделении реанимации осуществлялось больничной пищей (лечебное питание).

- в предоставлении информации о пациенте было отказано по телефону обоснованно, в дальнейшем при встрече с родственниками информация была предоставлена в полном объеме.

Согласно решения комиссии врачу анестезиологу-реаниматологу Галиеву Р.Ю. указано на некорректное предоставление информации о пациенте и принесены извинения родственникам пациента за нарушение этики и деонтологии.

Согласно Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года, в случае несогласия с данным ответом Вы вправе обжаловать его в вышестоящих органах или в суде.


01.04.2016
Кневец Татьяна, 1-41 (knevets@yandex.ru)
Здравствуйте! Мы жители 1 микрорайона, домов 40, 41, 42 просим вашего содействия в устранении открытого места складирования мусора возле заднего входа в магазин № 1(20), расположенного в 41 доме, по ужасному стечению обстоятельств эта помойка располагается возле входа во 2-й подъезд данного дома. Контейнеры постоянно открыты. Туда скидываются и коробки, и пакеты, и гнилье с отделов магазина, а также недобросовестные жители близлежащих домов тоже мусор подкидывают. В контейнерах роются не только бомжи, но и вороны теребят пакеты. В ветреную погоду весь этот мусор разносится по двору, залетая на балконы, застревая в ветках деревьев. В жаркую погоду эти контейнеры становятся источником вони и рассадником для мух. Во времена, когда магазин был государственным, никогда никаких контейнеров не стояло на улице, хотя магазин торговал абсолютно всеми видами продуктов - хлебом, мясом, молочными, овощами и т.д. И проблем таких не знали! Также сложилась огромная проблема с курящими под окнами 2-го подъезда продавцами магазина. Весь дым попадает в окна квартир, где не проживает ни одного курящего человека! Приходится летом во время рабочего дня магазина закрывать окна, дышать нечем! На просьбы хотя бы отходить подальше слышим только усмешки, в лучшем случае. А как же закон о курении в общественных местах? На замечания и просьбы жителей владелец магазина никак не реагирует. Поэтому просим вашей помощи посодействовать наведению порядка.

ЖТ-ЭЛ-25

26.04.2016 Ж.

 

Сіздің Степногорск қаласы әкімінің сайтына келіп түскен,  1 шағынаудан, 41 үйдегі «№1» дүкеннің аумағында орналасқан қатты тұрмыстық қалдықтарды жинауға арналаған контейнерлер бойынша үндеуiңiзге, келесіні хабарлаймыз.
Қалдықтарды жинауға арналаған контейнер «Радуга строй центр» ЖШС директоры П.А.Смагинға тиесілі. Келісім шартқа сәйкес аптасына екі рет қоқыс шығарылады. Қоршаған ортаның оның ішінде үй маңындағы аумақтың ластануына жол бермеу үшін тікелей бақылауды «№1» дүкенінің әкімшілігі жүзеге асырады. Одан басқа, аумақтың ластануына жол бермеу үшін бір күн ішінде арнайы бекітілген аула сыпырушы  жинау жұмыстарын жүргізеді.

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» ҚР Кодексінің 159 бабының, 1 тармағы, 10 тармақшасына сәйкес темекі бұйымдарын тұтынуға үйлердің кіреберістерінде тыйым салынады, сонымен қатар білім беру ұйымдарында, сондай-ақ кәмелетке толмаған адамдардың демалуына арналған ұйымдарда;  денсаулық сақтау ұйымдарында; қоғамдық тамақтану орындарында; кинотеатрларда, театрларда, цирктерде, концерт, көру және көрме залдарында, спорт ареналарында және көпшіліктің демалуына арналған басқа да жабық ғимараттарда, соның ішінде түнгі клубтарда, дискотекаларда; мұражайларда, кітапханаларда және лекторийлерде; поездар мен теңіз және өзен көлігі кемелерінде белгіленбеген жерлерде; әуе кемесінің бортында, жолаушыларды тасымалдауды жүзеге асыру кезінде автобустар, шағын автобустар, троллейбустар, таксилер және қалалық рельстік көлік салондарында; әуежайлардың, темір жол, автомобиль және су вокзалдарының ғимараттарында; мемлекеттік органдар мен ұйымдарда; жұмыс орындары болып табылатын үй-жайларда тыйым салынады.

 «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы  Заңына сәйкес, осы жауаппен келіспеген жағдайда, Сіз оны жоғары тұрған органдарында немесе сотта шағымдануға құқығыңыз бар.

 

 «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы  Заңына сәйкес, осы жауаппен келіспеген жағдайда, Сіз оны жоғары тұрған органдарында немесе сотта шағымдануға құқығыңыз бар.


На Ваше обращение, поступившее на сайт акима города Степногорска, по вопросу контейнеров для сбора твердо бытовых отходов на территории магазина «№1», расположенного по адресу 1 мкр, 41 дом, сообщаем следующее.

Контейнер для сбора отходов принадлежат директору ТОО «Радуга строй центр» Смагину П.А. Вывоз мусора осуществляется два раза в неделю согласно договора. Непосредственный контроль за недопустимостью загрязнения окружающей среды, в том числе придомовой территории осуществляется администрацией магазина «№1». Кроме того, с целью недопущения загрязнения территории, ее уборку в течение дня производит специально закрепленный дворник.

В соответствии со ст. 159 п. 5, пп.10 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» - курение запрещается в подъездах домов, а так же в  организациях образования, в организациях для отдыха несовершеннолетних, организациях здравоохранения, пунктах общественного питания, кинотеатрах, театрах, цирках, концертных, смотровых и выставочных залах, на спортивных аренах, в местах предназначенных для массового отдыха, в том числе в ночных клубах, на дискотеках, в музеях, библиотеках и лекториях, в поездах и на судах морского и речного транспорта, на борту воздушного судна, в салонах автобусов, микроавтобусов при осуществлении перевозок пассажиров, троллейбусов, такси и городского рельсового транспорта, зданиях аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов, государственных органах и организациях, в помещениях, являющихся рабочими местами.

 

Согласно Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года, в случае несогласия с данным ответом Вы вправе обжаловать его в вышестоящих органах или в суде.


30.03.2016
Комашко Наталья Валериевна (nata150211@mail.ru)
Уважаемый Ануар Каиргельдыевич, обращаюсь к Вам с вопросом, о состоянии участка территории к входу в детский сад №3 "Иван Царевич". Ежегодно в весенне-осенний период, а так же летом в дождливую погоду, отсутствие тротуарной дорожки затрудняет вход в детский сад. Соответственно там постоянно грязь размытая дождем и автомобилями, что неблагоприятно сказывается на опрятности детей и родителей. Большинство родителей, отведя ребенка в сад идут на работу и присутствующая грязь вызывает массу проблем. Жду вашего решения по устранению данного вопроса.

ЖТ-ЭЛ-24

13.04.2016 ж.

  

   Сіздің  31.03.2016 жылғы Степногорск қаласының әкімінің сайтына түскен  жүгінуіңізге Степногорск қаласының әкімдігі келесіні хабарлайды:

  - осы кезде «Степногорск – Теплотранзит» ЖШС-мен  директоры  Г. Г. Шнайдердің жетекшілігімен  Степногорск қаласының білім бөлімі жанындағы № 3 «Иван Царевич» МКҚК балабақшасына кіретін жолдағы  (тротуар жолдары)  подъездік жолын аббаттандыруға демеушілік көмек көрсетілді: 4 (төрт) темірбетонды плита жабындыларымен төселді және тротуар жолдарының бойымен екі жағынан құм  төселген. 

 

«Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы Заңына сәйкес, осы жауаппен келіспеушілік жағдайында, Сіз оны жоғары тұрған органдарда немесе сотта шағымдануыңызға құқығыныз бар.


На Ваше обращение от 31.03.2016 года на сайт акима города Степногорска, акимат города Степногорска информирует следующее:

  - в данное время оказана спонсорская помощь от ЭСО ТОО «Степногорска – Теплотранзит» в лице директора Шнайдера Г. Г. по благоустройству подъездного пути (тротуарной дорожки)  при входе в ГККП «Детский сад № 3 «Иван Царевич» при отделе образовании города Степногорска: застелены железобетонными плитами в количестве 4 (четырех) штук и с обеих сторон вдоль тротуарных дорожек засыпано песком.

Согласно Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года, в случае несогласия с данным ответом Вы вправе обжаловать его в высшестоящих органах  или в суде.


25.03.2016
Гракова Елена (elenastepno@mail.ru)
Уважаемый аким!хочу обратить Ваше внимание на дорогу,берущую свое начало от главной дороги и проходящей между жилым домом 3-6 и банком Казком,и уходящую в глубь микрорайона!после замены труб несколько лет назад,дорога превратилась непонятно во что!сплошные ухабы,рытвины,ямы!машины в этом году после зимы по ней хотят ездить,водители наловчились ездить по остаткам тротуара,который скоро исчезнет под их колесами!в такую погоду невозможно идти-сплошная грязь,дети приходят домой чуть ли не по колено в грязи и т.д!Уважаемый аким,что-то надо предпринимать,это длится более 3-4 лет,и с каждым годом положение все больше ухудшается!

ЖТ-ЭЛ-23

11.04.2016 ж.

 

 

         Сіздің Степногорск қаласының 3-ші аудан аралық жолдарды жетілдіру бойынша, келесіні хабарлаймыз.

         Қоса Степногорск қаласының 3-ші аудан аралық жолдар, жетілдіру бойынша жұмыстарды, сонымен қоса Сіз көрсеткен аумақтағы жолды жетілдіру және абаттандыру элементтерің жетілдіру бойынша жұмыстар 2016 жылы жоспарланған.

      Егер, осы жауаппен келіспесеңіз, Қазақстан Республикасының «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» Заңына сәйкес

жоғарыда тұрған және сот органдарына шағым жасай аласыздар.


На Ваше обращение по вопросу благоустройста внутриквартальных дорог 3-го микрорайона города Степногорска, сообщаем следующее.

В 2016 году планируется проведение работ по благоустройству внутриквартальных дорог 3-го микрорайона города Степногорска, в том числе дороги  и элементов благоустройства на указанном Вами участке.

 

В случае несогласия с данным ответом, Вы имеете право в соответстии  с Законом Республики Казахстан «О порядке рассмотрении обращений физических и юридических лиц» обжаловать его в вышестоящие либо судебные органы.


19.03.2016
Гез Елена Константиновна (jyamka@mail.ru)
Здравствуйте Ануар Каиргельдыевич! Трасса Степногорск-Бестобе! Мы находимся в полной растерянности! Что ж такое! Почему никто не обращает внимание на наши дороги?! Меньше 100км,которые можно было бы проехать за минут 40,мы проезжаем за 2.5 часа. Неужели ни люди,ни сам Рудник не заслужил нормальной дороги до города? Раньше хотя бы грейдером проходили,немного ямы сравнивали.А сейчас вообще забросили! Я понимаю,что такая проблема не только у нас,но не каждый населенный пункт может похвастать тем,что он стоит на ЗОЛОТЕ. Не каждый может похвастать тем,что приносит огромный вклад в казну государства! Мало того,что мы платим не малый налог на транспорт,так еще и каждый месяц на ремонт машины деньги выбрасываем! К моим словам присоединяются все жители поселка Бестобе! Помогите в решении данной проблемы!

ЖТ-ЭЛ-22

07.04.2016 ж.

 

 

Сіздің 2016 ж. 24.03. Степногорск қаласы әкімінің сайтына Степногорск - Бестөбе автожолын жөндеу мәселесі бойынша келіп түскен электрондық өтінішіңізге келесіні хабарлаймыз.

Степногорск-Бестөбе автомобиль жолы жергілікті маңызы бар жолымен болып табылады, оның Степногорск-Заводской (өндірістік аймақ) учаскесі аудандық маңызы бар жолымен болып табылады және «Степногорск қ. ТКШ, ЖК және АЖ бөлімі» ММ (бұдан әрі – бөлім) теңгерімінде тіркелген, Ақсу-Бестөбе учаскесі облыстық маңызы бар жолымен болып табылады және «Ақмола облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ (бұдан әрі - басқарма) теңгерімінде тіркелген.

Степногорск қаласының әкімдігімен Степногорск – Заводской жол учаскесінің (өндірістік аймақ) күрделі және орташа жөндеуіне жобалық-сметалық құжаттамалары әзірленді. 2017 жылы жобаларды қаржыландыруға арналған бюджеттік өтінімдер Ұлттық экономика министрлігіне жолданды. Қаражат бөлу жағдайда жолдарды жөндеу бойынша жұмыстар орындалатын болады.

Басқарманың мәліметі бойынша, 2016 жылы күтіп ұстау және ағымдағы жөндеу шеңберінде, Степногорск-Бестөбе автожолдың ұсақ тас – себу материалын қосуымен автогрейдермен жүріс бөлігін пішіндеу бойынша жұмыстар жоспарланды.

«Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы Заңына сәйкес, осы жауаппен келіспеген жағдайда, Сіз оны жоғары тұрған органдарында немесе сотта шағымдану құқығыңыз бар.


На Ваше электронное обращение от 24.03.2016 г., поступившее на сайт акима города, по вопросу ремонта автодороги Степногорск - Бестобе сообщаем следующее.

Автомобильная дорога Степногорск-Бестобе является дорогой местного значения, из которой участок Степногорск-Заводской (промышленная зона) является дорогой районного значения и находится на балансе ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Степногорск» (далее – Отдел), участок Аксу-Бестобе является дорогой областного значения и находится на балансе ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области» (далее – Управление).

Акиматом города Степногорска разработаны проектно-сметные документации на капитальный и средний ремонты  участка дороги Степногорск – Заводской (промышленная зона). Бюджетные заявки на финансирование проектов в 2017 году направлены в Министерство национальной экономики. В случае выделения средств работы по ремонту дороги будут выполнены.

По данным Управления, в рамках содержания и текущего ремонта в 2016 году запланированы работы по профилировке проезжей части автодороги Степногорск – Бестобе автогрейдером с добавлением подсыпного материала - дресвы.

Согласно Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года, в случае несогласия с данным ответом Вы вправе обжаловать его в вышестоящих органах или в суде.


17.03.2016
Анжела (ganjela92@mail.ru)
Здравствуйте Ануар Каиргельдыевич! Я жительница 2 микр 37 дома, живу недавно и столкнулась с проблемой быстро растущей популяцией голубей, которых откармливают на ТЦ "Казахстан". Эти все голуби летят ночевать на наш чердак и приближенные дома, т.к КСП "Самрук" открывает ставни и таким образом делает доступ для ночевки. Эти голуби ночью стучат по батареям, оставляют горы помета, который в теплое время тает и издает зловоние, так же они садятся на балкон и гадят там. У меня маленький ребенок, стираюсь каждый день, но вы вешать белье не могу на балкон голуби гадят, застеклить денег нет. Так же и заметно загажены городские объекты (фонтаны, памятники и т.д) Хотела бы, чтоб вы предприняли какие то меры по уменьшению популяции голубей, т.к. дискомфорт они причиняют многим жителям нашего микр. КСП " Самрук" обращалась неоднократно, но на мои заявки о закрытии ставней, отвечали : " это же голуби..."

ЖТ-ЭЛ-21

07.04.2016 ж.

 

Сіздің 2016 жылғы 31.03. Степногорск қаласы әкімінің сайтына келіп түскен өтінішіңізге, «Самрук» ҮЖМИК ТК шатырдағы үй-жайдың қақпағын жабу туралы шешім қабылды, шатырдағы үй-жайдың жинауы 2016 жылдың 01.05. дейін жүргізілетін болатынды хабарлаймыз. 


На Ваше обращение от 31.03.2016 года поступившее на сайт акима города Степногорска сообщаем, что ПК КСП «Самрук» принято решение о закрытии ставень чердачного помещения, уборка чердачного помещения будет производиться  до 01.05.2016 года.

16.03.2016
Потапов Вадим Сергеевич (burevestnik74.74@mail.ru)
Здравствуйте уважаемый Ануар Каиргельдыевич ! Обратиться к вам приходится из за непонятных действий ваших подчиненных. Халатность это или не компетентность надеюсь выяснится. Я обратился в ЦОН для получения справки о брачной правоспособности. В заявлении указал для предъявления в компетентные органы за пределами РК. После получения ее на руки, обнаружил ряд не точностей. Обратился по месту ее изготовления. Где все исправили. Там же я поинтересовался о юридической силе этого документа за пределами РК. Меня заверили, что это является официальным документом. Всегда выдается такой формы и нареканий или обращений о не ликвидности никогда не было. При обращении в компетентные органы иностранного государства мне был дан письменный ответ : « Согласно разъяснениям Департамента регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции Республики Казахстан. Приказом Министерства юстиции Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года № 219 утвержден стандарт государственной услуги, а Приложением 2 утверждена форма справки о брачной правоспособности. Справка № 01-13/2855 от 4 сентября 2015 г., предъявленная Вами, не соответствует к ее форме, содержанию и сроку действия. Учитывая данное обстоятельство, было принято решение об отказе Вам. » Я обратился в консульство РК за разъяснениями. Где мне подтвердили, что выданная мне отделом занятости и социальных программ г Степногорска справка, полностью не соответствует предъявляемым нормам. В следствии чего не имеет ни какой юридической силы за пределами РК. Последовало обращение в орган выдавший эту справку по адресу 4-6. С вопросом о получении справки соответствующей формы, содержанию и сроку действия. Ответ мягко сказать шокировал меня. Иных форм справок они не дают. Данная форма справки не является промежуточной. И, что самое впечатляющие они знают о том, что выдаваемая ими форма справки для предъявления за пределами РК, не является юридическим документом . Для того, что бы эта справка стала документом, я после получения ее на руки должен ехать в г Кокшетау и поставить на нее некую печать. Пришлось через блог электронного правительства обращаться к Министру юстиции господину Имашеву Б.М. за разьясненями. Дословный ответ : " Порядок получения справки о брачной правоспособности регламентирован Стандартом оказания государственной услуги. Прием и выдача документа осуществляется через Центр обслуживания населения." Заказал еще раз данную справку. Получил идентичную первой. Правда цена чуть дороже стала. Подскажите пожалуйста, возможно ли через Вас обратиться к Руководителю ОЗ и СП г.Степногорска госпоже Белоглядовой? Оказать мне личное содействие в получении справки о брачной правоспособности. Согласно Приказу Мин. юста РК от 17 апреля 2015 года № 219 .по форме указанной в Приложении 2 .

ЖТ-ЭЛ-20

31.03.2016 ж.

 

 

 

Сіздің  Степногорск қаласының  әкім сайтына жолданған өтіңішіңізді қарастырып, Қазақстан  Республикасы Әділет Министрінің  2015  жылдың  17 сәуірде  № 219  «Азаматтық хал актілерін тіркеу қайталама анықтама немесе куәлiк беру» бұйрығымен бекітілген мемлекеттік қызмет стандарттарына сәйкес белгіленген нысан бойынша некелік қабілеттілік туралы анықтаманы жолдайды.

Ақмола облысының  Әділет Департаментінің  апостильдеуінен кейін 10.06.1974 жылы туылған Вадим Сергеевич Потаповтың атына некелік қабілеттілік анықтамасы Сіздің мекенжайыңызға жолданады.


Рассмотрев Ваше обращение на сайт акима города Степногорска о выдаче справки о брачной правоспособности сообщаем, что Департамент юстиции Акмолинской области выдаст данную справку установленной формы, согласно стандарта государственной услуги «Выдача повторных свидетельств или справок о регистрации актов гражданского состояния», утвержденного приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года № 219.

 

           После апостилирования Департаментом юстиции Акмолинской области справка о брачной правоспособности на имя Потапова Вадима Сергеевича, 10.06.1974 года рождения будет выслана по адресу: Республика Беларусь, г.Брест, ул. Смирнова, 23/3, кв.109.


03.03.2016
Жители 31 дома ул. Гагарина поселка Заводской (sanhzar.sanzhar@inbox.ru)
Здравствуйте, Ануар Каиргельдыевич! Мы, жители улицы Гагарина дома №31 обращаемся к Вам по поводу постоянной задымленности, идущей с загрейдерной части поселка Заводской, а особенно улицы Степная, Степногорская. Жители названных улиц поджигают навоз. Дым проникает в квартиры, потому что мы живем на границе с этими улицами. Весной вообще не можем открыть окна и проветрить помещение. Постоянный дым, горит навоз. И так каждый год. Просим Вашего содействия в этом вопросе. Заранее благодарны.

ЖТ-ЭЛ-19

18.03.2016 ж.

 

Сіздің  2016 жылдың 09 наурыздағы Степногорск қ. әкімінің сайтына түскен  өтінішіңіз бойынша, Заводской кентінің жолдың ар жақ бөлігі пештермен жылытылады. Сондықтан түтіндеу пайда болады. Жиналған тезек жаз уақытында саяжай телімдеріне шығарылады.

 

Степногорск қаласының ІІБ Заводской кентінің полиция бөлімшесінің майоры А.М. Керейбаевқа Заводской кентінің жолдың ар жақ бөлігі тұрғындарымен қыс бойы шығарылған тезектін жағуы туралы әңгіме жүргізу, сонымен қатар, құқық бұзушыларды Қазақстан Республикасының заннамасына сәйкес, қажет болған жағдайда, әкімшілік жауапкершілікке тарту үшін хат жіберілді.


На Ваше обращение на сайт акима г. Степногорска от 09.03.2016 года сообщаем, что загрейдерная часть поселка Заводской отапливается печным отоплением. В связи с этим образуется задымленность. Скапливаемый навоз в летнее время вывозится на дачные участки.

Начальнику Заводского ОП УВД г. Степногорска майору полиции Керейбаеву А.М. было направлено письмо о  проведении бесед с жителями загрейдерной части поселка о недопущении сжигания навоза, скопившегося за зимний период, а также при необходимости привлечь нарушителей к административной ответственности, согласно действующего законодательства РК.


02.03.2016
Былушкина Елена Дмитриевна (Ya_lubima@bk.ru)
Здравствуйте!Я ребенок сирота или ребенок оставшиися без попечения родителей, с 12 лет жила в детском доме г. Степногорске, сейчас прописана здесь же но по адресу 6 мкр. 13 дом. Стою на очереди на бесплатное жилье с 2009 года но в Астраханском районе т.к. поступила в детский дом от туда. Прошу вас помочь мне с получением жилья в Степногорске так как сейчас я беременна и приходится постоянно снимать квартиру.

ЖТ-ЭЛ-17

16.03.2016 ж.

 

 

 

Сіздің 2016 жылдың 04 наурыздағы Степногорск қаласының әкім сайтына Степногорск қаласында мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйді беру туралы өтінішіңізге қатысты келесіні хабарлаймыз.

«Тұрғын үй қатынастары туралы» ҚР Заңының 67-бабы 1-т.сәйкес, мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үй,осы елді мекенде тұрақты тұратын, тұрғын үйге мұқтаж Қазақстан Республикасының азаматтарына және есепте тұрған:

1)    Ұлы Отан соғысының мүгедектерi мен қатысушыларына;

2)    халықтың әлеуметтік-әлсіз қатарына

3)     мемлекеттік қызметкерлерге, бюджеттік ұйымдардың қызметкерлеріне, әскери қызметкерлерге және мемлекеттік сайлау лауазымдағы тұлғаларға

4)     жалғыз тұрғын үйі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен авариялық жағдайда деп танылған Қазақстан Республикасының азаматтарына жататын Қазақстан Республикасы азаматтарының пайдалануына беріледі..

Сіз халықтың әлеуметтік тұрғыдан әлсіз тобына жататына байланысты, Сіз қажеттігі құжаттар пакетін қоса беріп, ммемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйді беруге мұқтаж азаматтар есебіне тұру туралы өтінішпен Степногорск қаласының залықка қызмет көрсету орталығына жүгінуге, немесе электрондық цифрлық қолтаңба (ЭЦҚ) арқылы Электрондық үкіметіне онлайн-өтінімді беруге құқығыңыз бар.

 

«Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы Заңына сәйкес, осы жауаппен келіспеген жағдайда, Сіз оны жоғары тұрған органдарында немесе сотта шағымдану құқығыңыз бар.


На Ваше обращение от 04 марта 2016 года, поступившее на сайт акима города Степногорска, касательно предоставления жилья из государственного жилищного фонда в городе Степногорске, сообщаем следующее.

В соответствии с п.1 статьи 67 Закона РК «О жилищных отношениях», жилище из государственного жилищного фонда предоставляется в пользование  нуждающимся в жилье гражданам РК постоянно проживающим в данном населенном пункте и относящимся к:

1) инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;

2)  социально-уязвимым слоям населения;

3) государственным служащим, работникам бюджетных организаций, военнослужащими лицам, занимающим государственные выборные должности;

4) гражданам Республики Казахстан, единственное жилище которых признано аварийным, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

В связи с тем, что Вы относитесь к социально-уязвимым слоям населения, Вы вправе обратиться в Центр обслуживания населения города Степногорска с заявлением о постановке на учет граждан, нуждающихся в  предоставлении жилья из государственного жилищного фонда, приложив требуемый пакет документов, либо подав онлайн-заявку на портале Электронного правительства посредством электронно-цифровой подписи (ЭЦП).

 

Согласно Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12.01.2007 года, в случае не согласия с данным ответом, Вы в праве обжаловать его в вышестоящем органе или в суде.


26.02.2016
Кудлик Наталья Николаевна (kudlik.nata@mail.ru)
Здравствуйте Ануар Каиргельдыевич! Обращаюсь к вам из ВКО, мой муж Кудлик Владимир Владимирович отправил заявку в РАГС г. Степногорск о выдаче повторного свидетельства о рождении 12 января из ЦОНа Бородулихинского района, данная услуга предоставляется в течении 30 дней, но на данный момент мы так и не получили свидетельство, позвонив в РАГС ответили что ждать долго. Почему данная услуга не предоставляется вовремя, и сколько нам еще ждать? Прошу вас разобраться с данной ситуацией. Спасибо.

ЖТ-ЭЛ-18

15.03.2016 ж.

 

 

          Сіздің Степногорск қаласы әкімінің сайтына келіп түскен В.В.Кудликтың атына туу туралы қайталама куәлігін талап ету шағымыңызға келесі мәлімет хабарлаймыз: 2016 жылдың 17 ақпанында Шығыс Қазақстан облысы, Бородулихинский ауданы «Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ қате келіп түскен, Есіл ауданы, Красногорский п/о тумасы 1981жылы туған Владимир Владимирович Кудликтың атына, туу туралы қайталама куәлігін талап ету сұрауын Степногорск қаласының АХАТ бөлімі 2016 жылдың 19 ақпанында Ақмола облысы, Есіл ауданының  «Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ тиесілі аймақ бойынша орындау үшін жіберді. 

 

Қазіргі уақытта В.В.Кудликтың атына сұрау Ақмола облысы Есіл ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімімен орындалды (2016 жылдың 02 наурыздағы шығ.№ 07/419) және  Шығыс Қазақстан облысы, Бородулихинский ауданына жіберілді.


На ваше обращение на сайт акима города Степногорска о выдаче повторного свидетельства о рождении Кудлик В.В., сообщаем, что ошибочно поступивший запрос от 17.02.2016 года на гр. Кудлик Владимира Владимировича уроженца Красногорского п/о, Есильского района из ГУ «Отдел занятости и социальных программ» Бородулихинского района, Восточно-Казахстанской области  19 февраля 2016 года был перенаправлен отделом РАГС г.Степногорск для исполнения по территориальной принадлежности в Есильский район, Акмолинской области. 

В настоящее время запрос на Кудлик В.В. исполнен отделом занятости и социальных программ Есильского района, Акмолинской области (исх. № 07/419 от 02.03.2016 года) и направлен в Бородулихинский район Восточно-Казахстанской области.

 


25.02.2016
Павел топоринский
Добрый день!многих людей волнует такой вопрос,сбоку тц"Сибирь", между 6-32 и 6-34 раньше была узкая дорога, чтобы быстрее попадать в центр шестого мкр,но так там начали делать какую то парковку, то дорогу перекрыли эту.из за этого очень большой поток машин теперь проходит совсем по другой дороге параллельно дому 6-24, возле школы!!!так в чем собственно недовольство людей-утром и в обед по этой дороге очень много детей ходит, создается аварийная обстановка, дети выходят после занятий и подвергаются опасности.почему бы не убрать один блок , возле дома 6-34(где и была все года дорога)чтобы пустить поток машин там, а не возле школы, даже если это и не по плану, ну есть же чисто человеческое отношение, не хочется наблюдать как кто нибудь из деток попадет под колеса.!!

ЖТ-П-15

09.03.2016 ж.

 

      Сіздің 2016 жылғы 25 ақпандағы Степногорск қаласы әкімінің сайтына жазылған Степногорск қаласы, 6 шағынаудан,    №2 ғимараты, «Сибирь»  СО мекен-жайы боынша орналасқан №32, 34 үйлеріне кірме жолдарын жабу мәселесі бойынша өтінішіңіз қарастырылды.

       2016 жылғы 5 наурызда    Степногорск қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі, Степногорск қаласының ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімінің, Степногорск қаласының жер қатынастары бөлімінің, «Степногорск – су арнасы» МКК-ң, қалалық телекоммуникация торабының,  «Степногорск теплотранзит» ЖШС-ң, «Степногорскэнерготранзит» ЖШС-ң, өкілдерінің және «Арыстан» ПИК ТК төрайымы Б.Әлібекованың   қатысуымен шығу кеңесі болды.

         6 шағынаудан, «Сибирь» СО, № 30,31,32,35,36 үйлері жағында  орналасқан жер телімінде жер астындағы инженерлік жүйелер  (жылыту жүйелері, су құбырлары, байланыс кабельдері) орналасқан, бұл автомобиль көлігінің өтуін құруға бөгет жасайды.

         Бұрын инженерлік жүйелерін жөндеу бойынша жер жұмыстарын жүргізуге байланысты аумақты абаттандыру бұзылды, осыған байланысты, 6 шағынаудан үйлеріне өз еркімен өту жолы пайда болды. Қазіргі уақытта осы аумақты абаттандыру жүргізілуде.

          1977 жылы қарашада орындалған сауда орталығын абаттандыру схемасына сәйкес 6 шағынауданның 32 36 үйлері арасындағы өту жолы қарастырылмаған.


Ваше обращение на сайт акима города Степногорск от 25 февраля 2016 года по вопросу перекрытия подъездной дороги к домам  № 32, 34, расположенной по адресу: г. Степногорск, микрорайон 6 рассмотрено.

5 марта 2016 года состоялось выездное совещание с участием отдела архитектуры и градостроительства города Степногорска, отдела ЖКХ, ПТ и АД города Степногорска, отдела земельных отношений города Степногорска представителей ГКП на «Степногорск-водоканал», городского узла телекомуникаций, ТОО «Степногорсктеплотранзит», ТОО «Степногорскэнерготранзит» и председателя ПК КСК «Арыстан» Б. Алибековой.

На земельном участке, расположенном в 6 микрорайоне, ТЦ «Сибирь», со стороны домов № 30, 31, 32, 35, 36 размещены инженерные сети  (тепловые сети, водопровод, кабели связи), что препятствует устройству проезда автомобильного транспорта.

Ранее в связи с проведением земляных работ по ремонту инженерных сетей было нарушено благоустройство территории, в связи, с чем образовался самовольный проезд к домам 6 микрорайона. В данное время ведется благоустройство этой территории.

 

Согласно схемы благоустройства  торгового центра, выполненной в ноябре 1977 г., проезд между домами 32 и 36 микрорайона 6 не предусмотрен.


24.02.2016
Дадаева Наталья Анатольевна (dadaevanatalya86@gmail.com)
Уважаемый Ануар Каиргельдыевич! Наш сосед, проживающий по адресу 5-12-112 наркоман! Практически каждый день у себя на балконе он варит наркотик с растворителем. Наши балконы смежные и весь запах идёт через балкон к нам в квартиру. Вонь просто невыносимая, приходиться уходить из квартиры на улицу, пока всё не выветриться. Я нахожусь на седьмом месяце беременности, от постоянной вони у меня частая головная боль, я не хочу травить моего ребёнка и всю свою семью этим ядом. Неоднократные обращения в полицию никаких результатов не принесли. Этот наркоман проживает вместе с родителями, которые, естественно, в курсе, чем занимается их сын. Мой муж уже не один раз разговаривал с ними, но опять никаких результатов. Прошу Вас, помогите защитить жизнь и здоровье моей семьи! Заранее спасибо.

На Ваше обращение, поступившее на сайт акима города Степногорска, по вопросу специфического запаха со стороны соседей проживающих по адресу     5 мкр, 12 дом, 112 кв, сообщаем следующее.

Сіздің Степногорск қаласы әкімінің сайтына келіп түскен,                       5 шағынаудан, 12 үй, 112 пәтерінің тұрғыны жағынан өзіне тән ерекше иiсі бойынша үндеуiңiзге, келесіні хабарлаймыз.

Степногосрк қаласының ішкі істер басқармасы қызметкерлері тексеру жүргізді, нәтижесінде өзіне тән ерекше иiс расталған жоқ.

 Тұрғын үй қатынастары туралы» ҚР Заңының 8 бабының 1 тармағына сәйкес тұрғын үйге құқықтық қатынастардан туындайтын дауларды сот шешеді.

«Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы  Заңына сәйкес, осы жауаппен келіспеген жағдайда, Сіз оны жоғары тұрған органдарында немесе сотта шағымдануға құқығыңыз бар.


Сотрудниками Управления внутренних дел города Степногорска проведена проверка, в результате которого факт специфического запаха со стороны соседей не подтвердился.

В соответствии со ст.8 п 1. Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях» все споры, вытекающие из жилищных правоотношений, разрешаются судом.

Согласно Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года, в случае несогласия с данным ответом Вы вправе обжаловать его в вышестоящих органах или в суде.


24.02.2016
Юлия М. (Juam1610@mail.ru)
Уважаемый, Ануар Каиргельдыевич, прошу оказать содействия в решении вопроса с тротуаром в шестом микрорайоне. Вдоль 85, 86, 87 домов и 15, 16, 17 домов есть тротаур, по которому практически всю зиму невозможно ходить. Во-первых, потому что там очень скользко не только в гололед. На этой пешеходной зоне автомобилисты позволяют себе ездить как по проезжей из-за этого очень скользко. Во-вторых, во время голеда данный участок никогда ничем не посыпается для удобства пешеходов, что вызывает массу различных травм у людей. Сегодня обратилась с данным вопросом в ПК Шестой, сказали обратиться в отдел ЖКХ. Обратилась туда, направили в горкоммунхоз, ответили,что мы в Степногорске не одни, ждите. Но сколько мы можем ждать и травмироваться? Ведь там невозможно ходить особенно когда сильный ветер.

ЖТ-ЭЛ-16

04.03.2016 ж.

 

Сіздің 2016 жылдың 22.02 қаласының әкім сайтына 85,86,87 және 15,16,17 үйлер бойындағы жаяужолды себу мәселесі бойынша келіп түскен электрондық өтінішіңізге келесіні хабарлаймыз:

Қазіргі уақытта 6 шағын ауданының 85,86,87,15,16,17 үйлер бойындағы жаяужолды себу бойынша жұмыстар сырғанаққа қарсы материалдарымен жүргізілді. Сондай-ақ қысқы кезеңінде жаяужолы бойынша автокөлік құралдардың жүрісіне жол бермеу мақсатында, 6 шағын ауданы, № 15-16 үйлер арасында және № 86 үйдің жағынан "Степногорск Тазалық" ЖШС кіру жол учаскені қармен жинақтауы жасалынды. 

 

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңына сәйкес, осы жауаппен келіспеген жағдайда, Сіз оны жоғары тұрған органдарында немесе сотта шағымдану құқығыңыз бар.


На Ваше электронное обращение от 22.02.2016 г., поступившее на сайт акима города, по вопросу подсыпки тротуара вдоль домов 85,86,87 и 15,16,17 сообщаем следующее:

В настоящее время работы по подсыпке тротуара вдоль домов 85,86,87,15,16,17, микрорайона 6 противоскользящим материалом произведены. А также в целях препятствия проезда автотранспортных средств по тротуарной дорожке в зимнее время, между домов № 15-16 и со стороны дома № 86, микрорайона 6 ТОО «Степногорск Тазалык» произведены работы по  складированию участка заезда снегом.

 

Согласно Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года, в случае несогласия с данным ответом Вы вправе обжаловать его в вышестоящих органах или в суде.


21.02.2016
Светлана Александровна (sveta.tsitsima@yandex.kz)
Уважаемый Ануар Каиргельдыевич. Во дворе второго микрорайона дома 39,40 поставили мусорные контейнера на землю. Прошу Вас посодействовать в благоустройстве бетонированной площадки под контейнера. Какая организация выполняет эту работу? Спасибо.

ЖТ-ЭЛ-13

02.03.2016 ж.

 

 

Сіздің 2016 жылдың 22.02. қала әкімінің сайтына 2 шағын ауданы № 39,40 үйлердің аулада қатты тұрмыстық қалдықтарды контейнерлер алаңды құру мәселесі бойынша келіп түскен электрондық өтінішіңізге келесіні хабарлаймыз:

«Степногорск Тазалык» ЖШС кәсіпорынмен коммуналдық қалдықтарды шығару, орналастыру және кәдеге жарату бойынша қызметтер көрсету шеңберінде, ағымдағы жылдың наурыз айында 2 шағын ауданы № 39,40 үйлердің аулада қатты тұрмыстық қалдықтарды контейнерлер алаңды құру бойынша жұмыстар жоспарланды.

 

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңына сәйкес, осы жауаппен келіспеген жағдайда, Сіз оны жоғары тұрған органдарында немесе сотта шағымдану құқығыңыз бар.


На Ваше электронное обращение от 22.02.2016 г., поступившее на сайт акима города, по вопросу устройства площадки под контейнеры твердых бытовых отходов во дворе домов № 39,40, микрорайона 2 сообщаем следующее:

 Предприятием ТОО «Степногорск Тазалык», в рамках оказания услуг по вывозу, размещению и утилизации коммунальных отходов, в марте месяце текущего года запланированы работы по устройству площадки под контейнеры твердых бытовых отходов во дворе домов № 39,40, микрорайона 2.

 

Согласно Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года, в случае несогласия с данным ответом Вы вправе обжаловать его в вышестоящих органах или в суде.17.02.2016
Саменов Бауржан Джумагулулы (baurjan_samenov@mail.ru)
Добрый день! Пишет Вам отец ребенка, который посещает 5 школу. В 5 школе установили забор по периметру и попасть в школу теперь можно только с 3-х сторон. При этом вход со стороны 43 дома 4 микрорайона сопряжен с опасностью для детей малого возраста из-за того что водители паркуются непосредственно возле указанного входа. Кроме этого со сторон 42 и 43 домов отсутствует пешеходная дорожка, по которой малыши могут безопасно добраться до школы. Сам лично сопровождаю своего сына в школу и постоянно вижу все эти опасные ситуации, вижу как «лихачат» таксисты, как водители выезжают задним ходом и не смотрят в задние зеркала, а ведь маленьких детей не увидишь из-за багажника. Сам являюсь водителем и считаю, что руководству 5 школы, участковому инспектору и, конечно же, родителям необходимо обезопасить своих детей. Своему сыну я постоянно твержу, чтобы он оглядывался по сторонам при переходе дороги, но Вы же понимаете, что у большинства детей слабая концентрация и всех опасностей он может не увидеть, тем более выйдя с одноклассниками и играя в игры. Надеюсь, что Вы обратите внимание на данную проблему и дадите поручения соответствующим службам. Дополнительно прошу дать разъяснения на следующие вопросы: 1. Можно ли парковаться возле входа со стороны 43 дома 4 мкр? 2. Можно ли ездить автомобилям сзади 43 дома в 4 микрорайона? 3. Возможно ли установить границу пешеходной дорожки со стороны 42 и 43 домов для того чтобы дети безопасно добрались до школы? 4. Хотелось бы узнать у администрации 5 школы, для чего сделан забор, какая цель преследовалась, ведь другие школы остаются до их пор открыты? Если цель была обезопасить детей от автомобилей, то думается можно было составить другие мероприятия.

ЖТ-ЭЛ-11

18.03.2016 ж.

 

Сіздің 2016 ж. 18.02. Степногорск қаласы әкімінің сайтына келіп түскен электрондық өтінішіңізге келесіні хабарлаймыз.

«С.Сейфуллин атындағы № 5 көп салалы лицей – мектеп» ММ орталық кіру жолда автокөлік құралдарын қою және 4 шағын аудан, № 43, үйдің артына автокөлік құралдарының жүріп өту мәселесі бойынша.

29.02.2016 жылы Степногорск қаласының әкімдігі жанындағы көліктегі жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі қалалық комиссияның отырысы өткізілді, оның барысында жоғарыда аталған мәселелер қаралды. Комиссияның алқалы шешімімен: МЖС шеңберінде № 5 мектеп және 4 шағын аудан, № 31 үйі жағынан учаскесінде жаяу жүргіншілердің қауіпсіз қозғалысы және көлік құралдарының қозғалысын шектеу мақсатында кедергі түрлідегі металл қоршаулар конструкцияларын орнату жөніндегі жұмыстардың жүргізуі қабылданды. Жұмыстар ағымдағы жылдың екінші тоқсанына жоспарланып отыр.

Жүргізушілермен автокөлік тұрағы ережелерін бұзған бұзушылықтарды анықталған жағдайда «102» шұғыл шақыруы бойынша қоңырау шалу.

4 шағын ауданы 42,43 үйлердің бойымен жаяу бөлімінің шекара құруы мәселесі бойынша

2017 жылдан бастап мемлекеттік бюджетінен қаржылық қаражат бөлу кезінде 4 шағын ауданында сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің қайта құруы жоспарланып отыр. Содан кейін 4 шағын ауданының № 42,43 аула аумағының ағымды жөндеу (абаттандыру) үшін жобалық-сметалық құжаттаманы дайындау мәселе қаралатын болады (оның ішінде жаяу жолдарының, жүріс бөлігінің құруымен).

«С.Сейфуллин атындағы № 5 көп салалы лицей – мектеп» ММ аумақты қоршау мәселесі бойынша

2014 жылы терроризмге қарсы қорғалуы мен қауіпсіздігі шеңберінде Степногор қаласының білім бөлімінің «С.Сейфуллин атындағы № 5 көп салалы лицей – мектеп» мемлекеттік мекемесінің 3.02-25-2004 ҚР ҚНжЕ ережелер мен нормаларға және 2014 жылғы 29 желтоқсандағы № 179 Қазақстан Республикасының экономика министрінің бұйрығымен бекітілген «Білім беру объектілеріне санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық ережелеріне сәйкес «Проект и К» ЖШС құрылыс ұйыммен қоршаулардың монтаждау өткізілді.

2020 жылға дейін Степногорск қаласының барлық білім беру мекемелерінде қоршаулардың монтаждау жүргізуі жоспарланған.

 

«Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы Заңына сәйкес, осы жауаппен келіспеген жағдайда, Сіз оны жоғары тұрған органдарында немесе сотта шағымдану құқығыңыз бар.


На Ваше электронное обращение от 18.02.2016 г., поступившее на сайт акима города Степногорска сообщаем следующее.

По вопросу парковки автотранспортных средств у центрального входа ГУ «Многопрофильная школа – лицей № 5 имени С.Сейфуллина» и проезда автотранспортных средств за домом № 43, микрорайона 4.

29.02.2016 года проведено заседание городской комиссии по обеспечению безопасности  дорожного движения на транспорте при акимате города Степногорска, в ходе которого были рассмотрены вышеуказанные  вопросы. Коллегиальным решением комиссии принято: в рамках ГЧП произвести работы по установке конструкции металлического ограждения барьерного типа в целях безопасного движения пешеходов и ограничения движения транспортных  средств на участке со стороны школы № 5 и со стороны дома № 31, микрорайона 4. Работы запланированы на второй квартал текущего года.

В случае выявления нарушений правил парковки допускаемых водителями звонить  по экстренному вызову «102».

По вопросу устройства границы пешеходной части вдоль домов 42,43, микрорайона 4

При выделении финансовых средств с государственного бюджета с 2017 года планируется реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в 4 микрорайоне. После чего будет рассмотрен вопрос  изготовления проектно-сметной документации для текущего ремонта (благоустройства) дворовой территории № 42,43,  микрорайона 4 (в том числе с устройством тротуарных дорожек, проезжей части).

По вопросу ограждения территории ГУ «Многопрофильная школа – лицей № 5 имени С.Сейфуллина »

В рамках антитеррористической защищенности и безопасности в 2014 году проведен монтаж ограждения государственного учреждения «Многопрофильная школа – лицей № 5 имени С. Сейфуллина» отдела образования города Степногорска строительной организацией ТОО «Проект и К», согласно правилам и нормам СНиП РК 3.02-25-2004 и Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», утвержденные приказом Министра экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года  № 179.

До 2020 года запланировано произвести монтаж ограждения во всех учреждениях образования города Степногорска.

Согласно Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года, в случае несогласия с данным ответом Вы вправе обжаловать его в вышестоящих органах или в суде.


15.02.2016
Балуев Максим Олегович (maxbaluev@mail.ru)
Уважаемый Ануар Каиргельдыевич! Я уже обращался ранее к Вам со своей проблемой. Хотелось бы рассказать о продолжении данной истории, которая, к сожалению, приняла совсем неожиданный оборот. 26 января мною была подана жалоба в Степногорское городское управление по защите прав потребителей о том, что в ТЦ "Казахстан" у ИП Голуб мною были приобретены йогурты "Даниссимо". Один из них был с истекшим сроком годности, который на пачке был исправлен ручкой (дата производства исправлена с 17.11.2015 на 17.01.2016, а срок годности – с 27.12.2015 на 27.02.2016). Кроме того, на упаковках отсутствовала маркировка на казахском языке. Мне не был выдан чек, однако факт покупки йогурта не отрицает продавец отдела в ТЦ «Казахстан» по имени Жулдыз на видео, которое было нами снято в качестве доказательства. 11 февраля я получил ответ УЗПП, который меня категорически не устраивает, так как при проверке не были учтены очевидные факты приобретения мной просроченной продукции. Во-первых, моя жалоба поступила в УЗПП 26 января, акт о назначении проверки был подписан 03.02.2016 г., а сама внеплановая проверка проведена лишь 09.02.2016 г. У меня есть уверенность, что за это время ИП Голуб был не только предупрежден о самой проверке, но и предупрежден о том, что конкретно будет проверено, так как из ответа УЗПП следует, что на упаковке йогурта на момент проверки уже присутствовала приклеенная на дно упаковки маркировка на государственном языке. Скажу больше, что у данных ИП она появилась аккурат до проверки (странное совпадение?) и только в ТЦ «Казахстан». Отмечу, что 14 февраля мной было снято видео покупки подобных йогуртов «Даниссимо» в точке ИП Голуб, только уже в ТЦ «Лунный», без маркировки на госязыке. Во-вторых, в УЗПП обратили внимание не на приобретенный мной йогурт, а для проверки был куплен йогурт "Даниссимо" почему-то со вкусом киви. Можно предположить, что спустя некоторое время до проведения проверки была завезена свежая партия продукта. Логично, что со сроками годности будет все в порядке. Естественно, не найдя нарушений, в УЗПП мне ответили, что оснований для принятия мер к ИП не имеется. В областном УЗПП пошли дальше и по итогам предоставленной местным УЗПП информации вовсе сделали вывод, что «факт реализации просроченной продукции йогурт «Даниссимо» не подтвердился». Как можно утверждать об этом, если был куплен совершенно другой йогурт из другой партии? В-третьих, считаю, что имело место затягивание сроков при подготовке к проведению проверки. Что мешало организовать внеплановую проверку раньше? Со слов специалиста Д. Маралбаева, сначала ИП Голуб не было в городе (хотя в течение двух недель до проверки он находился в городе), а также ссылались на семейные обстоятельства. А если бы ИП "отсутствовал" в городе месяц? В-четвертых, почему при подаче жалобы у меня не был принят для исследования купленный мной продукт? Ведь жалоба касалась именно его – именно на нем был исправлен срок годности и отсутствовала маркировка! Факт приобретения мной продукции с исправленным сроком годности был грубо проигнорирован сотрудниками УЗПП. А ведь согласно ст. 190 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", введение в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара (услуг) или иной обман потребителей индивидуальными предпринимателями или организациями, осуществляющими торговую деятельность и оказание услуг, – влекут штраф на физических лиц в размере десяти МРП. Почему УЗПП не инициировали привлечение ИП Голуб в том числе к административной ответственности за исправление сроков годности? 15 февраля в связи с вышенаписанным я подготовил еще одну жалобу, лично на имя руководителя УЗПП, и попросил зарегистрировать ее как входящий документ в приемной. Учитывая приведенные мной видеодоказательства, я попросил в жалобе провести повторное разбирательство уже с привлечением к ответственности лиц УЗПП, недобросовестно, по моему мнению, проводивших проверку. Однако такого права обратиться непосредственно к первому руководителю меня лишили, отказавшись принять жалобу в приемной. По словам и.о. руководителя УЗПП Г.А. Абрамович, у них действуют «особые правила», которые не позволяют этого делать. Кроме того, при подаче жалоб в УЗПП требуют переписывать жалобы от руки, однако, насколько мне известно, закон не запрещает подавать как распечатанные на принтере и подписанные заявителем заявления, так и устные. Лично у меня, судя по моим мытарствам, сложилось такое впечатление, что в нашем городе обманутый покупатель, жизнь и здоровье семьи которого поставлены под угрозу продажей просроченной продукции, бессилен в отстаивании своей правоты даже при наличии весомых доказательств.

ЖТ-ЭЛ-10

03.03.2016 ж.

 

  Сіздің 2016 жылы 16 ақпандағы «Қазақстан» СО азық-түлік өнімін жүзеге асырудағы Г.Н.Голуб ЖК бұзушылықтар жөніндегі қайта өтінішіңізге хабарлаймыз,  осы өтінішіңіз «Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика Министрлігі тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Ақмола облысы Степногорск қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасына жолданған болатын.

  Басшы М. Кузнецовтың  ақпаратына сәйкес,  Голуб ЖК «Даниссимо» йогурт өнімдеріне тексеріс жүргізілгендігі жазылған, оның таңбалау бөлігі Кеден одағы техникалық реттемесіне сәйкес  және сүзбе өнімінің сақталу мерзімі бар.

  Бірақта, заттаңбада тауардың мемлекеттік тілдегі ақпараты болған жоқ, ол  «Азық-түлік өнімдерін көтерме және бөлшектеп сату нысанындағы санитарлық-эпидемиологиялық талаптар»  санитарлық ережесінің бұзылуы болып табылады. Осыған байланысты, Голуб ЖК Қазақстан Республикасының «Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы» кодексінің 425 бабы 1 тармағы бойынша әкімшілік хаттама  жазылды.


По Вашему повторному обращению от 16.02.2016 года относительно нарушений реализации пищевой продукции ИП Голуб Г.Н. в ТЦ «Казахстан» сообщаем, что данное обращение было направлено в РГУ «Степногорское городское управление по защите прав потребителей Акмолинской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан».

Согласно информации руководителя М.Кузнецова, у ИП Голуб проведено обследование йогурта «Даниссимо». Проверкой зафиксировано, что творожного продукта с истекшим срок годности не выявлено и данный продукт соответствует техническому регламенту Таможенного союза.

Однако, на этикетке отсутствует информация о товаре на государственном языке, что является нарушением санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам оптовой и розничной торговли пищевой продукцией». В связи с чем, на ИП Голуб составлен административный протокол по ст.425 ч.1 Кодекса Республики Казахстан  «Об административных правонарушениях».


Страницы:Начало ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... Конец